Chinese  
manabu-oshieru.com
小學生        
 
數學
 
圖形的邊長和面積
 
(例題 1) 方格中的圖形
 
(例題 2) 正方形的面積
 
(例題 3) 長方形的面積
 
(例題 4) 平行四邊形的面積 1
 
(例題 5) 平行四邊形的面積 2
 
(例題 6) 菱形的面積
 
(例題 7) 梯形的面積
 
(例題 8) 三角形的面積 1
 
(例題 9) 三角形的面積 2
 
(例題 10) 圓的面積
 
(例題 11) 扇形的面積
 
速度
 
(例題 1) 速度 1
 
(例題 2) 速度 2
 
(例題 3) 速度 3
 
(練習題 1) 速度 1
 
(練習題 2) 速度 2
 
(練習題 3) 速度 3


Copyright (C) 2011 manabu-oshieru.com All Rights Reserved.