Chinese  
manabu-oshieru.com
小學生        
中文 > 小學生 > 數學 > 圖形的邊長和面積 > 例題 9
(例題 9) 請算出下列三角形的面積.
解答


Copyright (C) 2012 Manabu-Oshieru.com All Rights Reserved.