Chinese  
manabu-oshieru.com
小學生        
中文 > 小學生 > 數學 > 圖形的邊長和面積 > 例題 7
(例題 7) 請算出下列梯形的面積.
解答


Copyright (C) 2012 Manabu-Oshieru.com All Rights Reserved.